Caritas Betuwe West

ANBI gegevens, 

Caritas Betuwe West heeft de ANBI status, met het RSIN/fiscaal nummer 824140758.


Jaarverslag 2018 Parochiële Caritas Instelling West Betuwe


Inleiding:

De PCI H. Suitbertus, met als merknaam PCI West Betuwe, is opgericht bij bisschoppelijk decreet van W.J.EijkKardinaal van het Aartsbisdom Utrecht dd. 28 januari 2011.

De grenzen van de PCI omvatten het gebied van de parochie H. Suitbertus, geografisch gezien: de West-Betuwe, vanaf Culemborg tot en met Tiel. 


Doelstelling van de PCI :

Caritas beheert geld van en voor de mensen in nood en voor de noden van de samenleving De ingezamelde en andere beschikbare gelden zijn niet van de PCI zelf en evenmin van de parochie of van de katholieke kerk. De gelden behoren van oudsher toe aan “de armen”. De PCI is slechts de actieve beheerder. Caritasgelden mogen immers geen “dood kapitaal” zijn maar het jaarlijks beschikbare geld moet met enige gedrevenheid daadwerkelijk worden besteed. Het geld dient zijn weg te vinden naar mensen in nood en naar maatschappelijke organisaties die mensen in nood steunen. Het behoort besteed te worden aan mensen die zich maatschappelijk in een knelsituatie bevinden en aan personen en organisaties die werken aan het oplossen van maatschappelijke problemen.

De Parochiële Caritas Instelling (PCI) wil dienstbaar zijn aan de plaatselijke samenleving door aandacht te wijden aan de concrete, primaire noden en behoeften van personen en groepen van personen, en daardoor bijdragen aan het bevorderen van de sociale rechtvaardigheid.


Samenstelling bestuur PCI:

C.G. Salari voorzitter

C.A.J. van Laarhoven secretaris

N.J.M. ten Wolde penningmeester

J.P.J.M. van Beurden lid aandachtsgebied onroerend goed,

J.M. Morshuis Kottink, lid aandachtsgebied werkgroepen


De organisatie van het bestuur:

Het bestuur vergaderde maandelijks in het parochiecentrum van Geldermalsen, vaak in aanwezigheid van de pastoraal medewerker de heer E. van de Moosdijk als adviseur. Van deze vergaderingen werd een verslag gemaakt en een samenvatting verzonden aan de leden van het Caritas Beraad en het Parochie Bestuur.

Bij het Caritas Beraad, de vergadering van de zes werkgroepen, was telkens een afvaardiging van het bestuur aanwezig. De contacten werden versterkt en ervaringen uitgewisseld in drie vergaderingen en een barbecue in Buren op 7 september.


Parochiebestuur :

In het verslagjaar is op 10 oktober een gesprek gehouden met het Parochiebestuur. Hier werd een toelichting gegeven op de jaarcijfers 2017 en bespraken we nogmaals de problematiek met het Inloophuis Culemborg en het verzoek om op de Dag van de Armoede op 18 november in de eredienst aandacht te schenken aan de caritas. We verkenden gezamenlijk de opties om parochianen meer te betrekken bij de diaconie en de caritas. Kunnen we de parochie en de caritas beter naar buiten etaleren?


DKCI :

De PCI maakt deel uit van de koepelorganisatie DKCI. Herman Rolfes nam afscheid als vertegenwoordiger in het Caritas Beraad. We hadden contact met de dienst Vastgoedbeheer en Financiën over verkoop van landerijen en overdracht van erfpacht. De penningmeester heeft een goede relatie met de koepel Financiën.


Financiële zaken :

De beleggingen zijn conform het advies van het Bisdom ondergebracht bij de VAU van het Bisdom.

Ten aanzien van de donaties aan de projecten door de werkgroepen voert de penningmeester een steeds duidelijke beleid: uitgaven conform onze doelstellingen met een kritische blik naar het nut en de noodzaak om organisaties te ondersteunen.

In zijn totaliteit was 2018 een positief financieel jaar. De individuele hulpverlening vanuit de werkgroepen neemt toe; de werkgroepen hebben steeds meer contacten met de gemeentes in ons verzorgingsgebied. Vanuit het bestuur steunden we twee regionale projecten: de Stichting Present ad € 2500 en IRIS-zorg voor hetzelfde bedrag.


Onroerend zaken :

Steeds blijft de verhuur van woningen onevenredig veel aandacht vragen. We slaagden erin een woning en een stukje grond te verkopen, zodat deze beslommering afnam.


Caritas Werkgroepen :

De Caritas werkgroepen zijn zeer verschillend in hun aard en ontwikkeling. Op een aantal plaatsen heeft men dmv een sociale kaart een goed positie ten aanzien van hulp behoevenden, maar soms is de caritas nog te weinig bekend.


Benoemingen en aftreden werkgroepleden:

In de werkgroepen slagen we erin drie vacatures in te vullen met actieve en betrokken mensen. Tegen het einde van het jaar zochten we twee vervangers in het bestuur omdat de termijn van twee maal vier jaar voor Kees Salari en Co van Beuren verstrijkt.


Activiteiten 2018 :

Begin van het jaar hebben we als bestuur met inbreng van twee leden uit de werkgroepen intensief nagedacht over het beleidsplan 2018-2022. In de gemeente Geldermalsen was in de maanden november, december een spotje te zien van de Caritas op de lokale tv ten behoeve van de naamsbekendheid. De werkgroepen zijn actief in contact met de gemeentelijke instellingen om de hulp op de goede plaats te laten landen.


Namens het bestuur PCI West Betuwe


Cees van Laarhoven,

secretaris


STAAT VAN BATEN EN LASTEN                             Jaar 2018


BATEN                                                                                 

Huizen en landerijen                                                        60.795

Beleggingen en spaarrekeningen                                    74.738

Incidentele bate verkoop onroerend goed                     150.379

Opbrengsten uit bezittingen en beleggingen       €   285.912


LASTEN

Kosten onroerend goed                                                    13.010

Verplichte en vrijwillige bijdragen                                    102.829

Beheerskosten                                                                    7.657

Totaal lasten                                                                € 123.496


Voordelig resultaat                                                      € 162.416


Specificatie Verplichte en vrijwillige bijdragen:

    Afdracht DKCI                                                               23.176

Uitgaven werkgroepen:

    Buren-Geldermalsen                                                       6.469

    Culemborg                                                                     22.201

    Linge                                                                                5.725

    Maurik                                                                            10.328

    Tiel                                                                                 25.859

    Varik                                                                                2.796

    Collectieve uitgaven werkgroepen                                  6.275

Totaal werkgroepen                                                        € 79.653


Totaal verplichte en vrijwillige bijdragen                  € 102.829


Namens het bestuur van PCI west Betuwe,

Nico ten Wolde

Penningmeester


Geen lid van het bestuur of werkgroepen genoot enige vergoeding voor zijn of haar inzet.